Auto do depozitu a uložení značek a SPZ

Pokud člověk nepoužívá své vozidlo příliš často, nebo ho musí dát na velkou opravu a ví, že pár měsíců bude auto stát pouze v garáži, může dát auto do depozitu. Co obnáší uložení značek do depozitu? A jak dlouho může být auto v depozitu?

Pokud je někdo vlastníkem vozidla, které nehodlá dočasně provozovat a nechce za něj hradit povinné ručení, pak jedno z řešení je dočasné vyřazení vozidla z evidence neboli uložení značek do depozitu.

Kromě toho, že vlastník vozidla ušetří za povinné ručení, když bude auto v depozitu, to má ještě další výhodu. S potvrzením o depozitu auta (dočasném vyřazení vozidla z provozu) lze totiž okamžitě vypovědět povinné ručení a pojišťovna vrátí přeplatek za období, které již majitel auta nevyužije.

Tento článek přináší návod, jak dát auto do depozitu, jak dlouho může být auto v depozitu nebo jak na přepis auta v depozitu.

Auto do depozitu – co znamená depozit auta?

Pokud se majitel vozidla rozhodne, že své auto nechce nebo nemůže dočasně provozovat, řešením může být tzv. auto v depozitu. Co znamená depozit auta?

Možná to zní složitě, ovšem není třeba mít z depozitu auta nějaké obavy. Nejedná se o nic jiného, než o dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Jedná se o velmi jednoduchý úkon, který okamžitě provozovatele vozidla zbaví nutnosti platit povinné ručení.

Mít auto v depozitu prakticky znamená uložení značek do depozitu. Dát auto do depozitu lze během jedné návštěvy úřadu. 

Jak dát auto do depozitu?

Dát auto do depozitu není nic složitého. Veškeré úkony jako je registrace, odhlášení vozidla, převod vozidla a i uložení značek do depozitu lze provést na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností bez ohledu na to, kde má žadatel trvalou adresu.

Jen je potřeba pamatovat na to, že uložení značek do depozituvyzvednutí SPZ z depozitu musí být provedeno na stejném úřadě. Nelze požádat o vyzvednutí na jiném úřadě. 

Jak dát auto do depozitu? Na úřad se musí žadatel dostavit osobně, nebo někoho vybavit plnou mocí k uložení SPZ do depozita.

Při odevzdávání SPZ do depozitu musí žadatel předložit:

 • občanský průkaz,
 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla),
 • velký technický průkaz,
 • obě registrační značky vozidla,
 • vyplněný formulář žádosti o dočasné vyřazení vozidla,
 • prohlášení, že vozidlo není odstaveno na veřejné komunikaci.

Na úřadě si nechají registrační značky vozidla a malý technický průkaz, do velkého technického průkazu vyznačí datum vyřazení.

Vlastník auta v depozitu je následně povinen zabezpečit vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí.

Uložení značek do depozitu

Jak již uvedeno, na úřadě zůstanou registrační značky vozidla fyzicky uloženy, proto se mluví o tom, že žadatel odevzdá „značky do depozitu„.

Uložení značek do depozitu tedy znamená, že žadatel na úřad přinese přední i zadní registrační značky a dá SPZ do depozitu.

Za auto v depozitu, tedy za uložení SPZ do depozitu se platí správní poplatek 200 Kč. Úřad žadateli následně vystaví potvrzení o odevzdání a uložení značek do depozitu

Jakmile žadatel uloží značky do depozitu, zašle potvrzení úřadu společně s výpovědí povinného ručení a kopií velkého technického průkazu na příslušnou pojišťovnu, u které má sjednané povinné ručení vozidla. Výpověď povinného ručení – vzor je k dispozici volně na internetu.

Smlouva o povinném ručení je ukončena ke dni uložení značek do depozitu, resp. správně řečeno ke dni dočasného vyřazení vozidla z evidence vozidel. Pojišťovna pak pojištěnému zašle případný přeplatek pojistného.

Značky do depozitu může dát ten, kdo nechce vozidlo delší dobu provozovat.

Jak dlouho může být auto v depozitu?

Při první žádosti lze uložit auto do depozitu na 12 měsíců. Po uplynutí této lhůty může žadatel požádat o prodloužení depozitu.

Zákon původně počítal s tím, že maximální doba depozitu auta bude 18 měsíců, avšak tento návrh nakonec přijat nebyl.

V současné době zákon nestanovuje, jak dlouho může být auto v depozitu. Doba vyřazení vozidla z provozu tak není nijak omezena. Ovšem žadatel musí při prodloužení depozitu splnit jednu podmínku.

Prodloužení depozitu

Jak již uvedeno, o prodloužení depozitu je možné žádat po uplynutí 12 měsíců. Pokud žadatel splní jednu podmínku, může počítat klidně i s dlouhodobým depozitem, tj. neomezeným depozitem.

Tou podmínkou je, že po uplynutí 12 měsíců je vlastník vyřazeného vozidla povinen oznámit obecnímu úřadu, který dal auto do depozitu, adresu místa, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Tato povinnost je stanovena pouze pro uplynutí prvních 12 měsíců. Není třeba tuto informaci sdělovat orgánu evidence vozidel každých dalších 12 měsíců, skutečně to stačí pouze jednou. Ovšem za nedodržení této povinnosti hrozí vlastníkovi vozidla sankce až 50 000 Kč.

Vozidlo v dlouhodobém depozitu je nutné umístit mimo pozemní komunikace a zabránit jeho trvalému rozebrání a ohrožení životního prostředí. Zákon výslovně zakazuje odstranění podstatných částí vozidla (karoserie, blatníky, dveře apod.).

Vyzvednutí značek z depozitu

Až se vlastník vozidla rozhodne, že už chce nebo může vozidlo zase používat, nebo pokud uložení SPZ dosáhlo maximální doby, obrátí se na stejný úřad, který rozhodl u uložení značek do depozitu.

Před tím, než se žadatel vydá pro vyzvednutí značek z depozitu, musí si sjednat nové povinné ručení auta a také zjistit, zda má vozidlo stále platnou technickou prohlídku.

Pokud by totiž technická vypršela během toho, co trvá depozit auta, musel by vlastník auto nechat na STK odvézt odtahovou službou. V žádném případě s ním nesmí vyjet na silnici. Na to je dobré myslet ještě před tím, než se dá auto do depozitu.

Samotné vyzvednutí SPZ z depozitu je stejně jednoduché jako uložení značek do depozitu. Vyzvednutí značek z depozitu je zdarma a je nutné s sebou mít:

 • doklad o novém povinném ručení,
 • protokol o technické prohlídce,
 • velký technický průkaz,
 • potvrzení o vyřazení vozidla.

Obecní úřad současně s rozhodnutím o ukončení depozitu vozidla vrátí vlastníkovi vozidla osvědčení o registraci vozidla a registrační značky a vyznačí ukončení vyřazení z provozu v technickém průkazu vozidla.

Zánik vozidla v depozitu – co se stane, když nevyzvednu značky z depozitu?

Po uplynutí 12 měsíců musí vlastník auta v depozitu toto vyzvednout, nebo požádat o prodloužení depozitu a současně s žádostí o prodloužení depozitu musí uvést, kde auto je. Účelem tohoto je zejména zamezit rozebrání a jiné než ekologické likvidaci vozidla.

Může dojít k zániku vozidla v depozitu a co se stane, když nevyzvednu značky z depozitu?

Pokud si vlastník značky z depozitu nevyzvedne ani nepožádá o prodloužení depozitu, pak obecní úřad rozhodne o vyřazení vozidla z provozu z moci úřední.

O zániku vozidla v depozitu může obecní úřad rozhodnout na základě žádosti vlastníka vozidla, pokud zároveň doloží, že vozidlo ekologicky zlikvidoval, předal ho do sběru vozidel s ukončenou životností (kovošrot), nebo bylo zničeno (havárií, živelnou událostí).

Vlastník vozidla musí požádat o zápis zániku vozidla v depozitu nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k zániku došlo. V opačném případě může dostat pokutu až do 50 000 Kč.

Uložení SPZ do depozitu – formulář

Již bylo uvedeno, že jednou z podmínek uložení značek do depozitu, je vyplnění formuláře auta do depozitu.

Tento dvoustránkový formulář uložení SPZ do depozitu (žádost o vyřazení vozidla z provozu) je k dispozici na pracovišti obecního úřadu, případně na webových stránkách Ministerstva dopravy či daného úřadu.

Formulář auta do depozitu tak lze vyplnit až na místě, nebo v klidu doma předem, pokud si ho žadatel sám vytiskne.

Prodej auta v depozitu a přepis auta v depozitu

I přesto, že je auto v depozitu, může jeho vlastník provádět s vozidlem nějaké úkony. Mezi ně patří například přepis auta v depozitu (čili převod/přepis auta na jiného vlastníka), změna sídla či trvalého bydliště vlastníka nebo prodej auta v depozitu (převedení a registrace na nového vlastníka).

Pokud chce vlastník vozidla provést prodej a přepis auta v depozitu, tj. odhlášení z původního vlastníka a následné přihlášení vozidla na nového vlastníka, musí doložit:

 • velký technický průkaz,
 • protokol o evidenční prohlídce (musí v něm být uvedeno, že malý technický průkaz a registrační značky jsou uloženy v depozitu),
 • doklad totožnosti,
 • příp. plnou moc (pokud přihlášení vozidla vyřizuje pověřená osoba).

Plná moc k uložení SPZ do depozita

Kdo nechce trávit čas na úřadech, může komukoliv udělit plnou moc k uložení SPZ do depozita. Není to nic složitého.

Stačí, když plná moc k uložení SPZ do depozita bude obsahovat následující:

 • identifikační údaje zmocnitele a zmocněnce (jméno, příjmení, r.č., bydliště),
 • typ auta,
 • model auta,
 • VIN,
 • rok výroby auta.

Následně musí být uvedeno, že zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby ho v plném rozsahu zastupoval a vykonával veškeré úkony spojené s dáním auta do depozita (nebo s jeho vyzvednutím). Nic víc není třeba uvádět.

Plná moc k uložení SPZ do depozita nemusí být úředně ověřená.

Auto v depozitu – závěrem

Lze pouze dodat, že by každý majitel měl pamatovat na to, že provozovat vozidlo bez SPZ není možné. Kdo tedy dá auto do depozitu nebo dojde ke ztrátě SPZ, nesmí s ním nikam jezdit. Nesmí ho dokonce ani odstavit na veřejné parkoviště či komunikaci.

Nejen že mu v takovém případě hrozí odtah policií, může navíc počítat s tučnou pokutou.