Vyřízení nového cestovní pasu a rychlopas

Cestovní pas je osobní doklad, který vydává stát a umožňuje jeho držiteli cestování po celém světě. Žádost o vydání cestovního pasu je třeba podat s předstihem, protože cestovní pas se nevydává na počkání. Co je potřeba k vyřízení pasu? A jak na vyřízení cestovního pasu pro dítě?

Při cestování do zemí EU nebo na území států Schengenského prostoru nemusí člověk cestovní pas řešit. Stačí mu občanský průkaz. Kamkoliv dál ovšem cestovní pas potřebuje. Pokud chvíli před odletem na dovolenou člověk zjistí, že má propadlý pas, nastane stres.

V tom lepším případě se dovolená prodraží o cestovní pas na počkání. V tom horším případě člověk na dovolenou vůbec neodletí, pokud propadlý pas zjistí třeba až večer před odletem.

Tento článek přináší souhrnné informace o tom, co je biometrický pas, kde zařídit pas nebo jak dlouho trvá vydání rychlopasu.

Cestovní pas – biometrický pas

Co je cestovní pas asi každý ví. Cestovní pas je osobní doklad, který vydává stát svým občanům, aby mohli překračovat hranice jiných států.

Cestovní pas obsahuje fotografii držitele, datum narození, pohlaví, rodné číslo, státní občanství, datum vydání pasu, platnost pasu, číslo pasu a podpis majitele pasu.

Vzhledem k tomu, že cestovní pas obsahuje znaky identifikující člověka, lze ho používat jako průkaz totožnosti.

V současné době si u nás lze zažádat pouze o biometrický pas se strojově čitelnými údaji. Biometrický pas je klasický cestovní pas, který má zabudovaný mikročip. Čip obsahuje biometrické údaje k ověření totožnosti držitele pasu.

Biometrické údaje jsou, spolu s čipem, umístěny na plastové stránce pasu. Biometrické údaje je těžké zfalšovat a také jejich elektronické uložení do čipu je drahé a těžké napodobit. Proto dnes již většina vyspělých států vydává jen biometrické pasy.

Platnost pasu, prodloužení pasu

S dostatečným předstihem před odletem na dovolenou by si měl každý ověřit platnost pasu. Úřad má totiž standardní lhůtu k vydání nového pasu 30 dní. Jaká je platnost pasu? A jak na prodloužení pasu?

Platnost pasu závisí na věku žadatele. U občanů starších 15 let je doba platnosti pasu 10 let. Občanům ve věku do 15 let se vydává cestovní pas s dobou platnosti 5 let.

Před odjezdem na dovolenou je třeba ověřit platnost pasu ještě z dalšího důvodu. Některé země totiž požadují, aby platnost pasu byla delší než 6 měsíců (180 dní) při vstupu do země, popřípadě při opuštění země. Jinak cestovatele do země nepustí.

Prodloužení pasu není možné. Vždy je potřeba zažádat o výměnu starého pasu za nový. V takovém případě se starý pas odevzdá a podá se žádost o vydání nového cestovního pasu.

S dostatečným předstihem před odletem na dovolenou by měl člověk zkontrolovat platnost pasu. S propadlým pasem mimo EU neodletí.

Vyřízení pasu – kde zařídit pas?

Vyřízení pasu není nic složitého. Jen je potřeba si nechat dostatečný čas, aby úřad stihnul cestovní pas vydat před odjezdem na dovolenou. Jinak si žadatel pěkně připlatí. Kde zařídit pas?

Žádost o vydání cestovního pasu lze podat:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (jedná-li se o standardní pas nebo pas vydávaný ve zkrácených lhůtách),
 • u Ministerstva vnitra v Praze (jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve zkrácených lhůtách),
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky

Cestovní pas lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého žadatel podal žádost o vydání cestovního pasu, nebo u jiného úřadu, který uvedl v žádosti. 

Rychlopas vydaný do 24 hodin je třeba vyzvednout pouze osobně v Praze v kanceláři Ministerstva vnitra

Žádost o vydání cestovního pasu

Žadatel nepodává žádost o vydání cestovního pasu na žádném úředním tiskopisu. Musí pouze předložit doklady potřebné k vydání cestovního pasu, např. občanský průkaz. Údaje v předložených dokladech se ověří v základních registrech a v informačních systémech.

Při vydání cestovního pasu se pořizují biometrické údaje, to znamená zobrazení obličeje a otisky prstů rukou občanů starších 12 let. Proto se žadatel musí na úřad osobně dostavit.

Co je potřeba k vyřízení pasu?

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba doložit:

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), např. občanský průkaz;
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno;
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

Následně úřad ověří předložené údaje a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí biometrické údaje (tedy fotku a otisk prstů). Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží žadateli k podpisu.

Podpis se digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem žadatel potvrdí správnost a úplnost žádosti a dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu. Tím je celá žádost o vydání cestovního pasu vyřízena.

Jak získat rychlopas?

Může se stát, že člověk na poslední chvíli před odletem na dovolenou zjistí, že má propadlý pas. Lze to vyřešit rychlopasem. Pokud však člověk propadlý pas zjistí až na letišti, pak ani mu rychlý pas nepomůže. Za jak dlouho lze získat rychlopas?

Žadatel může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (tzv. rychlopas), a to

 • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 • do 5 pracovních dnů. 

Je tedy jasné, že cestovní pas na počkání neexistuje. Nejkratší doba k vydání cestovního pasu je 24 hodin.

Vydání rychlopasu se ovšem pěkně prodraží. Při vydání pasu do 5 pracovních dní žadatel zaplatí 3 000 Kč, u občanů do 15 let je to 1 000 Kč. Při vydání rychlého pasu do 24 hodin zaplatí poplatek 6 000 Kč, osoby mladší 15 let 2 000 Kč.

U rychlopasu vydaného do 24 hodin je třeba myslet na to, že se musí vyzvednout pouze osobně v Praze v kanceláři Ministerstva vnitra.

Kdo může převzít nový pas?

K podání žádosti o nový cestovní pas se musí žadatel osobně dostavit, neboť se pořizují jeho biometrické údaje. A jak je to s vyzvednutím nového pasu?

Nový cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce (poručník, opatrovník, pěstoun aj.),
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 18 let bylo schváleno soudem,
 • zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (výjimečně).

Vyřízení cestovního pasu pro dítě, pas pro miminko

I pro děti platí stejná cestovní pravidla jako pro dospělé. K cestování tedy potřebují doklad totožnosti. Od roku 2012 již neplatí možnost nechat si dítě zapsat do pasu rodiče.

Dítě v jakémkoliv věku tak musí mít svůj vlastní cestovní pas. Výjimkou není ani pas pro miminko. Co je třeba k vyřízení pasu pro dítě?

Kdo žádá o cestovní pas pro miminko nebo dítě, potřebuje vlastní občanku a rodný list dítěte. Cestovní pas pro dítě do 15 let se vydává s dobou platnosti jen na 5 let, protože děti mění svůj vzhled. Pokud si ovšem dítě přestane být podobné, je třeba nechat udělat nový cestovní pas pro dítě.

Zejména tedy pas pro miminko bude potřeba kvůli vzhledu dítěte měnit častěji. Pokud už cestovní pas dítě v minulosti mělo, je třeba vzít propadlý pas s sebou na úřad a odevzdat.

Před dovolenou je třeba myslet i na vyřízení cestovního pasu pro dítě.

Cena pasu

Cena cestovního pasu je různá. Záleží na tom, jak rychle občan pas potřebuje. Za vydání cestovního pasu ve standardní lhůtě 30 dní zaplatí žadatel správní poplatek ve výši 600 Kč, u dětí do 15 let je cena cestovního pasu 100 Kč.

Pro toho, kdo na pas chvátá, je cena pasu, mnohem vyšší. Při vydání rychlopasu do 24 hodin je cena pasu 6 000 Kč, děti do 15 let zaplatí 2 000 Kč.

Rychlý pas vydaný do 5 pracovních dní stojí 3 000 Kč, u dětí do 15 let je to 1 000 Kč.

Pokud chce žadatel převzít nový cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání, zaplatí ještě navíc správní poplatek 100 Kč.

Foto na pas

Žadatel nepředkládá při podávání žádosti o vydání cestovního pasu fotografii, protože foto na pas pořizuje příslušný úřad při podání žádosti. Z důvodu pořízení foto na pas se žadatel musí na úřad osobně dostavit.

Cestovní pas pro psa

Psi, kočky a fretky musí mít při cestování také vlastní pas. Je to nařízeno hlavně kvůli nelegálnímu obchodu se zvířaty. Jak vypadá cestovní pas pro psa či jiná zvířata a kde ho vyřídit?

Cestovní pas pro psa a jiná malá zvířata, tzv. „pet passport“, je dokument, který může vystavit pouze autorizovaný veterinární lékař. Seznam autorizovaných veterinářů je dostupný na stránkách Státní veterinární správy ČR.

Aby mohl páníček se svým zvířecím miláčkem bez obav vycestovat, musí být zvíře identifikováno mikročipem.

Druhou podmínkou pro vystavení cestovního pasu pro psa je platné a v pasu řádně zaznamenané očkování proti vzteklině.

V pasu musí být kromě údajů o zvířeti, jeho identifikaci mikročipem a povinné vakcinaci uvedeny také údaje o majiteli zvířete. Při cestách do některých zemí do pasu dále zaznamenávají údaje o jiném povinném očkování či výsledky testů.

Každý cestovní pas pro psa či jiné zvíře musí být zaregistrovaný v příslušné evidenci pasů. Jinak je totiž neplatný. Pas do evidence zaregistruje pouze veterinární lékař. Teprve poté se z něj stává platný cestovní pas.

Sankce stanovené nařízením EU jsou velmi tvrdé až hrozivé, proto se rozhodně nedoporučuje zkoušet cestovat mimo ČR bez cestovního pasu pro psa. 

Cestovní pas – vzor

Každý stát má vlastní vzhled cestovního pasu, i když mnohé si jsou podobné. Jak vypadá vzor cestovního pasu pro Českou republiku?

Jedná se o knížku o 34 stranách s plátěnými deskami bordó (vínové) barvy a zlatou ražbou. Od stránky 3 po zadní stranu je v dolní části vyraženo číslo pasu.

Pasy ostatních států jsou rovněž vínové, modré, zelené nebo černé. Pro Evropu platí, že vínové pasy mají členové Evropské unie.

Vínový pas má však také Čína nebo Peru a jde převážně o identifikaci zemí, které kdy měly co dočinění s vlivem Sovětského Svazu.

Modrými pasy disponují například Američané, Kanaďané, Australané nebo některé státy střední Afriky a Asie. Zelené pasy pak zastupují většinu arabských zemí, černé většinu zemí z Afriky. Jediným státem s černou barvou cestovního pasu mimo Afriku je Nový Zéland.

Cestovní pas obsahuje všitou polykarbonátovou kartu, která obsahuje fotku držitele, jeho údaje a čip s biometrickými údaji. Dále je na této straně uvedeno, který úřad pas vydal, kdy tak učinil a jaká je platnost pasu.

Co je cizinecký pas?

Platným cestovním dokladem je i cizinecký pas. Cizinecký pas je vydáván cizincům, kteří na území České republiky pobývají na základě povolení k trvalému pobytu, nemají platný cestovní doklad a doloží, že nezávisle na své vůli nejsou schopni si ho opatřit. 

Nárok na cizinecký pas mají také lidé požívající dočasné nebo doplňkové ochrany (azylu).

Cizinecký pas je stejně jako jiný cestovní pas opatřen čipem s biometrickými údaji. Vydává se s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti na 10 let. Cizincům mladším 15 let se vydává s dobou platnosti na 5 let.

Avšak cizinecký pas ztrácí platnost dnem právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu nebo dnem zániku oprávnění k trvalému pobytu.