Odhlášení vozidla – jak odhlásit auto 2022

K odhlášení vozidla z registru motorových vozidel vede nejeden důvod. Namátkou autonehoda, přestavba nebo plánované dlouhodobé neužívání. Předně je třeba pamatovat na veškeré administrativní kroky a odhlášení vozidla nepodcenit. Jaké doklady jsou potřeba? Kolik odhlášení auta stojí? Kde lze vozidlo odhlásit?

Existují dva typy odhlášení vozidla, stejně tak existuje vícero příčin k samotnému aktu odhlášení. Zatímco odhlášení vozidla z registru může být dočasné nebo trvalé, důvodů k tomuto aktu už je samozřejmě více. Jedná-li se o přepis vozidla na jiného majitele, není už od roku 2016 nutné vozidlo odhlašovat a zpětně přihlašovat.

Pro řádnou pojistku vozidla na silničních komunikacích je potřeba mít sjednané povinné ručení. Online kalkulačka nabízí přehledné srovnání.

Spočítat povinné ručení na online kalkulačce >

Nejčastější pohnutkou vedoucí k trvalému odhlášení vozidla z evidence je nepojízdnost vozu. Auto po mnoha letech užívání dosloužilo a majiteli se nevyplatí investovat do rozsáhlé renovace a oprav. V takovém případě přistupuje k rozhodnutí odevzdat vozidlo na vrakoviště.

Ovšem má to svá specifika. Vozidlo nelze jen tak odvézt do šrotu a předpokládat, že tím automaticky odpadají veškeré povinnosti, které jakožto majitel vozu má. Je nutné nechat vozidlo ekologicky zlikvidovat a odhlásit z evidence vozidel. Děje se tak nejenom pokud vozidlo přirozeně doslouží, nýbrž také po devastující autonehodě.

Nepojízdné auto nelze nechat stát na silniční komunikaci. Majitel je povinen nevyhovující vozidlo ohlásit z registru.

Ekologická likvidace

Ekologická likvidace je přirozeným vyústěním zániku vozu, ošetřeným v dříve platící vyhlášce č. 352/2008 Sb., kterou od počátku roku 2021 vystřídal zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. Autovrak je dle těchto písemností nutné dovézt do příslušného zařízení, které má k likvidaci oprávnění a je evidováno v info systému sledování toku autovraků MA ISOH.

V České republice operuje 560 takových míst, z toho celkem sedm jen v hlavním městě Praze. Kompletní seznam likvidačních zařízení je k dispozici na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Jak to funguje v praxi? Poté, co majitel vozu odevzdá autovrak v likvidačním subjektu, obdrží zpět registrační značku (SPZ) a protokol o provedení ekologické likvidace. Automobil je nutné odevzdat celý, nelze si jej ponechat na náhradní díly.

V případě autonehody se vyplácí mít sjednané havarijní pojištění, které pokryje škody. Které jsou nejvýhodnější?

Spočítat výši havarijního pojištění na online kalkulačce >

Automobil by měl na dané místo odvézt majitel vozu zapsaný ve velkém technickém průkazu, aby se předešlo likvidaci odcizeného vozidla. Likvidační zařízení zpravidla kontroluje občanský průkaz majitele, velký TP a ověřuje také VIN neboli identifikační výrobní číslo.

Likvidační autolinka před samotným slisováním z vozu odčerpá provozní kapaliny, vyjme baterie, blok motoru s převodovkou a případně katalyzátor. Poté autovrak podrtí na menší komponenty, které linka roztřídí na lehké a těžké části a kovový odpad. Následně tento materiál předává hutím a specializovaným firmám v zahraničí.

Doklad o likvidaci vozidla je dokumentem postačujícím pojišťovnám k výpovědi, respektive k ukončení povinného ručení, takzvané zelené karty, neboli zákonného pojištění vozidel. Auto přestalo fyzicky existovat a je bezpředmětné na něj dále hradit zákonnou pojistku.

Ekologická likvidace vozidla je daná zákonem. Protokol o takové likvidaci je nezbytný pro odhlášení vozu z registru.

Trvalé vyřazení vozidla z evidence – žádost

Co potřebuji k odhlášení vozidla? S dokladem o ekologické likvidaci je třeba na příslušný úřad s rozšířenou působností přinést také další dokumenty, formulář odhlášení vozidla a ostatní písemnosti. Doklady potřebné k odhlášení vozidla jsou jmenovitě:

Registrační SPZ značku si lze ponechat a přepsat na jiné vozidlo. Často se tak děje ze zvyku, z pohodlnosti, nebo citové vazbě k daným číslům. S tím se pojí stále oblíbenější varianta SPZ na přání, kdy si majitel vozu může za poplatek vybrat kombinaci písmen a čísel dle vlastního uvážení.

Vyznat se v nabídkách jednotlivých pojišťoven bývá nelehký úkol. Porovnat výhody a nevýhody povinných ručení a cestovního pojištění nabízí online srovnávač.

Vyzkoušet srovnávač a vybrat nejvýhodnější pojištění >

Na žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu je třeba vypsat registrační značku vozidla, druh vozidla, VIN, vlastníka (jméno a příjmení, adresa, rodné číslo), provozovatele silničního vozidla, technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, aj.

Poplatek za vyřazení vozidla z evidence

Poplatek za odhlášení vozidla, jde-li o záležitost trvalou, se nevybírá. Trvalé odhlášení vozidla z evidence je zdarma. Liší se ovšem u dočasného odhlášení vozidla.

Dočasné odhlášení vozidla z evidence

K odhlášení motorového vozidla není nutné vždy přistupovat trvale. Může se jednat i o záležitost dočasnou, například pokud majitel auta plánuje blíže neurčený pobyt v zahraničí, je v dlouhodobé zdravotní indispozici, nebo také při krádeži. Při odcizení vozidla je nutné k odhlášení kromě TP a osvědčení o registraci přinést také protokol z policie.

V takových případech lze požádat o dočasné odhlášení vozu z registru. Lidově se říká, dát auto do depozitu. K tomuto úkonu je potřeba odevzdat SPZ a malý technický průkaz do takzvaného depozitu registru motorových vozidel.

Pro cestování (nejen) vozidlem do zahraničí není radno podcenit cestovní pojištění. Hradí nenadálé zdravotní potíže, které se mohou vyšplhat do astronomických výšek.

Spočítat cestovní pojištění na online kalkulačce >

Dočasné odhlášení může trvat maximálně dvanáct po sobě jdoucích měsíců, po uplynutí jednoho roku lze zažádat o prodloužení. V takovém případě je nutné nahlásit přesnou polohu, respektive adresu vozu a účel jeho využití.

Majitel vozu je současně povinen vozidlo řádně zabezpečit tak, aby neohrožovalo a nepoškozovalo životní prostředí. Dále nesmí odstranit důležité komponenty vozu, jakými jsou zejména motor či karoserie s identifikačním číslem auta.

Za dočasné odhlášení vozidla je stanoven poplatek 200 Kč.

Na dočasné odhlášení motorového vozidla dochází také v případech, kdy vypršelo povinné ručení a majitel vozu nesjednal nové. Zde vyvstává povinnost do deseti dní od ukončení povinného ručení odevzdat osvědčení o registraci auta, SPZ, TP a nahlásit adresu vozu a účel využití.

Delší cesta do zahraničí, kde řidič nevyužije své vozidlo, je důvodem k dočasnému odhlášení vozidla z evidence. Ušetří to výdaje za povinné ručení.

Opětovné přihlášení vozidla do evidence

Uplyne-li doba, po níž už mizí důvody k nepoužívání vozidla, je možné vůz opětovně přihlásit do registru motorových vozidel. Rozsáhlá renovace auta dospěla do zdárného konce, majitel vozu se vrátil z několikaměsíční zahraniční stáže, či se plně zotavil ze zdravotních komplikací znemožňujícím mu řídit motorové vozidlo.

Ke zpětnému přihlášení vozidla je potřeba hrstka dokumentů. Jsou to:

  • občanský průkaz
  • žádost o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu
  • zelená karta, tzn. povinné ručení
  • protokol o nově provedené technické kontrole
  • malý a velký technický průkaz

Na žádosti o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu je třeba vypsat registrační značku vozidla, druh vozidla, VIN, vlastníka (jméno a příjmení, adresa, rodné číslo), provozovatele silničního vozidla, technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, aj. Jedná se o totožný dokument jako žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu.

Plná moc k odhlášení vozidla z registru 

Z časových či jiných důvodů není překážkou, nechá-li se majitel vozu v úkonu odhlašování vozidla z evidence zastupovat osobou jinou, jím plně pověřenou. Majitel vozu může zmocnit kohokoli způsobilého, nebo se obrátit na specializované firmy. Plná moc musí být notářsky ověřená. Lze tak učinit na kterémkoli místě Czech Pointu za poplatek 30 Kč.

Na formuláři plné moci nesmí chybět údaje o zmocniteli i zmocněnci, předmět plné moci a také údaje o vozidle. Typ, model, rok výroby, barva, číslo karosérie – VIN, číslo technického průkazu a registrační značka SPZ.