Povinné ručení online. Srovnání, kalkulačka

Za povinným ručením není potřeba osobně docházet na pobočku pojišťovny. Vše lze zařídit online, včetně srovnání jednotlivých pojišťovacích nabídek. Kalkulačka povinného ručení dokáže najít pojistku co nejvíce se podobající danému typu vozidla. Jak zřídit povinné ručení online? Jak na srovnání pojištění?

Povinnost mít uzavřenou pojistku na vozidlo vyplývá již ze samotného názvu povinné ručení. Co je to vůbec povinné ručení? Jedná se o zákonem danou nutnost každého majitele či provozovatele vozidla zapsaného v registru silničních vozidel.

Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Lidově řečeno pojištěno musí být každé registrované auto, byť nepojízdné, či dlouhodobě ponechané na zahradě vlastního pozemku.

Za vozidlo se přitom nepovažuje vozík pro invalidy, potahové vozidlo a nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěší osobou, jízdní kolo a koloběžka. Dále dle Zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) mají z pojištění výjimku:

 • řidiči cizozemského vozidla, kteří jsou držiteli platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě,
 • složka integrovaného záchranného systému,
 • bezpečnostní informační služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie ČR pověřenými vyšetřováním, obec pro vozidla provozovaná sbory dobrovolných hasičů a Ministerstvo financí pro vozidla provozovaná celními orgány.

Dokladem o uzavření povinného ručení je zelená karta – mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Co kryje povinné ručení?

Povinné ručení kryje třetím osobám mimo jiné:

 • způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
 • náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat
 • ušlý zisk
 • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků

V případě autonehody je pojištěný (viník nehody) povinen bez zbytečného odkladu doložit poškozenému na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění práva poškozeného na plnění, nejméně však:

 • jméno, příjmení a bydliště,
 • název pojišťovny,
 • číslo pojistné smlouvy a
 • státní poznávací značku vozidla, kterým byla újma způsobena.

S těmito údaji se poškozený může obrátit na pojišťovnu, která mu proplatí způsobenou škodu nejen na vozidle, včetně nákladů na odtah, asistenční službu či poskytnutí náhradního vozidla, nýbrž i na ostatním majetku (například nabouraný plot, poškozený pozemek, předměty zničené během dopravní nehody).

Pojišťovna se distancuje od poskytnutí plnění, pokud došlo ze strany pojištěného k porušení zákona, například řízení pod vlivem alkoholu či návykových látek, nebo byla-li překročena maximální povolená rychlost.

Srovnání pojištění vozidel

Povinné ručení bývá velkou neznámou pro mnoho řidičů a vlastníků vozidla. Velké procento motoristů tápe ve velkém množství nabídek a pojišťoven. Jaká jsou kritéria pro výběr zákonné pojistky? Podstatné je vybrat takové s co nejvyšším krycím limitem a s co nejvíce připojištěními zahrnutými v ceně.

Srovnání pojištění vozidel nabízí mnoho webů, takzvaných agregátorů, které dokáží nalézt pojištění co nejvíce odpovídající zadaným technickým parametrům a požadavkům. To vše má vliv na cenu povinného ručení. Vhodné srovnání na ePojistka.cz.

Pojištění auta – kalkulačka pracuje na základě zadání SPZ a údajů o majiteli či provozovateli vozidla (jméno, věk, bydliště, počet autonehod, doba přechozího pojištění). Důležitý je rovněž údaj o způsobu užití vozidla. Tím je rozuměn běžný provoz, taxislužba, autoškola, rozvoz zboží, půjčování, přednostní vozidla, nebezpečné náklady, či historická vozidla.

Pojištění auta online lze poté filtrovat dle krycích limitů, počtu najetých kilometrů nebo ceny. Dražší pojištění zahrnují celou řadu připojištění, například slevové kupóny do vybraných obchodů, slevy na pískování skel, dále rozšířenou asistenci, úrazové pojištění řidiče, poškození kabeláže zvířetem nebo ztrátu a odcizení klíčů od vozidla.

Součást nabídek povinného ručení bývají výhodné ceny nejrůznějších připojištění. Příkladně lze připojistit skla, střet se zvěří, přírodní rizika, zavazadla, odcizení vozidla a mnoho dalšího.

Přechod na jiné povinné ručení od jiné pojišťovny má svá specifika. Obyčejně je potřeba dodržet několikaměsíční výpovědní lhůtu nebo počkat na konec pojistného období (smlouvy bývají uzavírány zpravidla na jeden rok).

Okamžitě ukončit pojistnou smlouvu lze v případě nespokojenosti s plněním nebo do dvou měsíců od uzavření smlouvy nové, a to bez udání důvodu. V ostatních případech pojištění odpovědnosti zaniká:

 • dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla oznámil pojistiteli změnu vlastníka,
 • dnem, kdy vozidlo zaniklo,
 • dnem vyřazení tuzemského vozidla z provozu,
 • odcizením vozidla,
 • dnem následujícím po uplynutí lhůty v upomínce k zaplacení pojistného,
 • výpovědí,
 • dohodou,
 • uplynutím doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno.

Pojišťovny se v rámci konkurenčního boje předhánějí ve výhodnějších nabídkách, nízkých sazbách a bonusy navíc. Nezřídka lze proto v rámci povinného pojištění auta online uzavřít i havarijní pojištění. Balíčky bývají výhodné z hlediska přídavných služeb, slev, připojištění či dárků.