Pojištění profesní odpovědnosti – za škodu i újmu

Pojištění profesní odpovědnosti je dáno zákonem. V případě jakéhokoliv nepříznivého následku, kterou způsobí člověk při výkonu specializované činnosti, je škoda hrazena z tohoto pojištění. Tím se například podnikatelé vyhnout hrozbě zkrachování. Co je to profesní odpovědnost a jak funguje? 

Pojištění odpovědnosti je povinné zejména při výkonu určitých povolání, které poskytují služby vyžadující nejen odborné znalosti, ale i vysokou míru zodpovědnosti. Do takové skupiny patří:

 • notář, advokát, soudní exekutor, insolvenční správce
 • lékař, stomatolog, lékárník, personál ve zdravotnickém zařízení
 • auditor, daňový poradce
 • provozovatel objektů s nebezpečnými látkami
 • výrobce a distributor tepelné energie
 • a další

Řada pojišťoven nabízí pojištění odpovědnosti za újmu v několika možných variantách. Každé pojištění je možné si rozšířit o doplňkové služby. Připojistit lze smluvně například provozní odpovědnost nebo odpovědnost při správě a provozu nemovitosti. Cena za pojištění odpovědnosti se liší na základě výše vyplacení možné škody a příplatkových služeb. 

Je třeba věnovat plnou pozornost výlukám z pojistných smluv a tomu,

Pojištění odpovědnosti z profese se zajisté nevztahuje ani na trestné činy nebo nepoctivé chování. 

Pojištění odpovědnosti pro OSVČ, pojištění odpovědnosti pro podnikatele

V dnešní době touží řada zaměstnanců po tom, aby mohli být sami sobě svým pánem. Chtějí se osamostatnit a začít si vydělávat tzv. na své triko. Jak začít podnikat? Mnohdy však nemyslí na to, že je s tím spojena řada záležitostí, které je třeba si předem zajistit. Jednou z nich je pojištění odpovědnosti

Každá samostatně výdělečně činná osoba při svém podnikání zodpovídá za svou práci, ať už se jedná o službu nebo výrobek. Při jejím vyhotovení může vzniknout řada škod, za které nese odpovědnost právě sám podnikatel v plné výši. Pokud se jedná o velký podnik, jehož příjem je vysoký, pak se nemusí tolik bát jako například poloviční podnik, pro který to může být až likvidační. 

I osoby samostatně výdělečně činné by měly myslet na uzavření pojištění odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti OSVČ lze sjednat online prostřednictvím kalkulačky, kterou nabízí řada pojišťoven. Na takových kalkulačkách pojištění lze sjednat například i pojištění auta, cestovní pojištění, pojistku na blbost v běžném životě nebo pojistku na škodu způsobenou zaměstnavateli. Existuje také srovnání cen pojištění odpovědnosti, kde je ihned vidět, u koho je cena nejnižší. Pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním lze sjednat jako škodové pojištění. 

Pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnancem

V rámci výkonu profese lze uzavřít pojištění odpovědnosti jako pojištění fyzické osoby. Jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou? Tuto pojistnou smlouvu může uzavřít kdokoliv, kdo pracuje například ve výrobě nebo na vysoké pozici v managementu. Takové pojištění odpovědnosti se hodí ve chvíli, kdy zaměstnavatel vyžaduje po svém zaměstnanci úhradu škody.

Existují 4 typy odpovědnosti zaměstnance za škodu, a tím jsou obecná odpovědnost, odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, odpovědnost za ztrátu svěřených věcí a odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody

Pojištění hmotné odpovědnosti se uzavírá na odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách. Jedná se totiž to zpřísněnou odpovědnost.

Ze zákoníku práce plyne, že v rámci obecné odpovědnosti zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou způsobí, a to porušením povinností při plnění práce nebo v souvislosti s ní. To, že se zaměstnanec dopustil takového chování, musí dokázat jeho zaměstnavatel, který se drží interních předpisů, směrnic a řádů.

Na schodek na svěřených hodnotách se uzavírá pojištění hmotné odpovědnosti. Jedná se totiž o zpřísněnou odpovědnost. Zaměstnavatel nemusí prokazovat zavinění zaměstnance, jelikož je to již presumováno. Je třeba, aby byla mezi stranami nadřízený a podřízený uzavřena dohoda o takové odpovědnosti. Zaměstnanec je pak oprávněn s takovou hotovostí, ceninou nebo zbožím disponovat. 

Zákoník práce stanovuje, že zaměstnanec hradí škodu v plné výši v případě, že zavinil škodu schodkem na svěřených hodnotách nebo ztrátou věci, která mu byla svěřena. V ostatních případech stanovuje zákoník výši škody, a tou je maximálně 4,5 násobek průměrného výdělku za měsíc. Výpovědí však tento závazek nekončí.

Víc může zaplatit takový zaměstnanec, který se škody dopustil úmyslně – spoléhal na to, že škoda nevznikne, ale vznikla. Do této kategorie patří i zavinění škody pod vlivem návykových látek nebo alkoholu. 

Pojištění odpovědnosti za škodu lze sjednat nejen pro výkon zaměstnání, ale pro běžný život, a to při újmách způsobených třetí osobě. 

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání 

Jedná se o takové profese, které při své činnosti mohou způsobit svému zaměstnavateli škodu. V takových případech to zaměstnavatel může vyžadovat po svém zaměstnanci, který škodu způsobil. Výše a druh pojistného se stanovuje stejně jako ostatní pojištění dle míry rizikovosti.

Pojištění se každopádně vztahuje na škodu způsobenou na majetku, čistě finanční škodu a hmotnou škodu způsobenou na majetku třetí osobě. V rámci připojištění existuje varianta pro pojištění škod, které vzniknou při řízení motorových vozidel nebo dokonce svěřených předmětů. 

Na druhé straně i zde je třeba věnovat zvýšenou pozornost výlukám. Patří sem vznik škody způsobené úmyslnou činností, získání pokuty nebo zanedbání předepsané obsluhy či údržby. 

Škoda z tohoto pojištění se nebude vyplácet pouze zaměstnancům, kteří pracují na hlavní pracovní poměr, nýbrž i takovým pracovníkům, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti. V rámci pojištění pro případ škod způsobených zaměstnavateli lze uzavřít individuální nebo kolektivní pojistné

Pojištění hmotné odpovědnosti 

Jak již bylo nastíněno výše, jedná se o odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách. Zaměstnanci vzniká povinnost takové hodnoty vyúčtovat. Zaměstnanec za ně odpovídá v plné výši. O snížení výše škody může rozhodnout pouze soud, který zkoumá míru zavinění. 

Mezi svěřené hodnoty patří:

 • hotovost
 • ceniny
 • zásoby materiálu
 • hodnoty přímo související s předmětem obratu
 • zboží

Uzavření pojištění pro tyto škody je běžným produktem pojišťoven.

K hospodaření s takovými hodnotami vzniká v okamžiku uzavření pracovní smlouvy. Zaměstnavatel mu ihned po nástupu svěří takové věci a poučí ho o ztrátě, poškození a zničení. Neuposlechne-li zaměstnanec svého zaměstnance a nedrží se stanovených podmínek a pravidel, a dojde zároveň ke škodě, pak za ni nese zaměstnanec plnou odpovědnost. 

Při uzavírání smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti je na místě se zamyslet i nad sjednáním pojištění nemovitosti. Výše pojistného se vztahuje také na území, kde se nemovitost nachází, jedná se zejména o tzv. povodňové mapy. Co je to povodňová mapa a jak s ní souvisí výše pojistného?