Obnosové pojištění a škodové pojištění – co to je, příklad

Na trhu působí několik různých pojištění a pro laiky nebývá snadné se ve všech produktech snadno zorientovat. Obnosové pojištění, škodové pojištění, vícenásobné pojištění. Každé z nich je zaměřeno na jiné plnění. Jaký je rozdíl mezi jednotlivými druhy pojistek? Jaké jsou příklady?

Všechna jmenovaná pojištění a jejich definice jsou zakotvena v Zákoně č. 89/2012 Sb. nového občanského zákoníku. Rozsah jednotlivých pojistek je podrobně rozepsán v paragrafech 2811, 2816, 2818 a 2821-2823.

Co je škodové pojištění

Škodové pojištění, příležitostně nazýváno také jako neživotní pojištění, je definováno v paragrafu § 2811. Při škodovém pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku, tedy reálnou škodu na majetku vzniklou v důsledku pojistné události.

Škodové pojištění se váže na materiální věci a majetek a patří mezi ně:

Pojištění finančních ztrát lze ujednat jako pojištění škodové nebo obnosové.

Škodové pojištění lze sjednat na novou či časovou cenu. Novou hodnotou je rozuměn obnos, jenž dokáže pokrýt stavbu nového domu nebo koupi nového automobilu. Plné krytí tudíž zahrnuje jak vzniklou újmu, tak i její nápravu.

Oproti tomu časová cena se rovná přesnému vyčíslení vzniklé škody. To znamená, že je pojišťovnou vyplacena částka odpovídající hodnotě nemovitosti nebo vozidla v okamžiku jejich poškození. Například dům před povodní.

Výše pojistného plnění od jednoho či více pojistitelů nesmí přesáhnout reálně vzniklou škodu. Klient pojišťovny tedy nemůže dostat více peněz, než o kolik přišel. Tato problematika je ošetřena v paragrafu 2818 Vícenásobné pojištění, které limituje počet pojistných plnění a celkovou výši.

Vícenásobné pojištění

Pří vícenásobném pojištění je pojistník povinen be zbytečného odkladu oznámit tento fakt každému pojistiteli. Zároveň je potřeba v oznámení uvést ostatní pojistitele a pojistné částky nebo limity pojistného plnění ujednané v ostatních smlouvách.

Pojistitel, kterému se jako prvnímu donesla informace o pojistné události, poskytne plnění do výše pojistné částky nebo limitu plnění sjednaného ve smlouvě. Zároveň tento počin oznámí ostatním pojistitelům, o jejichž existenci je zpraven.

Nestačí-li tato částka na pokrytí všech škod, má pojistník právo požadovat zbytek újmy na ostatních pojišťovnách. Pojistitelé se v zápětí vypořádají v poměru, v jakém jsou k sobě pojistné částky, případně v jakém jsou k sobě limity pojistného plnění sjednané ve smlouvách.

Škodové pojištění – příklad

Dům má hodnotu 3 miliony korun a nemovitost je pojištěna u tří pojišťoven a u všech na plnou hodnotu. V důsledku požáru byl dům zcela zničen. Pojistník však v součtu od všech tří pojišťoven nesmí a nemůže obdržet pojistné plnění v hodnotě vyšší, než je reálná škoda. V tomto případě více než 3 miliony Kč.

Zde lze nalézt jeden ze zásadních rozdílů škodového pojištění od obnosového. Obnosové pojištění totiž garantuje výplatu částky dohodnuté v pojistné smlouvě, aniž by byl brán v potaz počet sjednaných smluv. Reálně tak klient může dostat mnohem více peněz za utrpěnou újmu, než jaká byla vyčíslena škoda.

Lze neživotní pojištění sjednat jako pojištění obnosové?

Neživotní pojištění zahrnuje veškerá pojištění, která nemají charakter pojištění životního. To znamená pojištění majetku, domácnosti, nemovitosti, a také pojištění odpovědnosti za škodu. Většinou je sjednáváno jako pojištění škodové, avšak nevylučuje-li to zákon, lze jej uzavřít také jako pojištění obnosové.

Co je obnosové pojištění

Paragraf 2821 Nového občanského zákoníku definuje obnosové pojištění jako pojistku, která zavazuje pojistitele poskytnout v případě pojistné události jednorázové či opakované pojistné plnění v ujednaném rozsahu.

Pojistník navrhuje částku sám, kterou má pojišťovna při pojistné události vyplatit. Stejně tak do smlouvy navrhuje výši a četnost vyplácení důchodu. Záleží na vzájemné dohodě klienta a pojišťovny.

Základním laicky rozeznatelným rozdílem mezi obnosovým a škodovým pojištěním je účel pojištění. Škodové pojištění bývá sjednáno na majetek, zatímco obnosové pojištění na zdraví.

Kdy se sjednává obnosové pojištění

Obnosové pojištění je založeno na vzájemně odsouhlasené částce, neboť nelze přímočaře vypočítat výši škody, jako tomu je u majetku, vozu nebo nemovitosti. Obnosové pojištění často využívá více než jedné pojistné smlouvy a lze v případě pojistné události nárokovat plnění ode všech pojišťoven.

Odpověď na otázku, kdy se sjednává obnosové pojištění, je jednoduchá. Například u úrazového nebo životního pojištění, jejichž podstatou je zdraví a život, ne však majetek. Nelze u nich spočítat reálnou škodu, zejména co se týče újmy na zdraví.

V případě obnosového pojištění lze sjednat:

  • životní pojištění
  • úrazové pojištění
  • pojištění pravidelných příjmů

Sjednaná částka je nezávislá na rozsahu škody.

Obnosové pojištění – příklad

Příklad obnosového pojištění může být u fotbalového hráče, který si v rámci své sportovní kariéry pojistí své nohy na jeden milion korun pro případ úrazu. Pokud při hře dojde ke zranění, bude hráči na základě smlouvy vyplacena přesná částka, jíž si ve smlouvě s pojistitelem předem určil. Tedy milion Kč.

Které z uvedených pojištění lze sjednat pouze jako pojištění obnosové

Jako pojištění obnosové lze sjednat pouze životní pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného smlouvou jako konec pojištění. Jako pojištění obnosové nemůže být sjednáno pojištění odpovědnosti a pojištění právní ochrany.